Danıştay: Doğal sit alanlarında HES yapılamaz

Danıştay: Doğal sit alanlarında HES yapılamaz
Danıştay 6. Daire, doğal sit alanlarında Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmasına izin veren 69 sayılı ilke kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın www.ankaragazetecisi.com sitesinde yayınlanan haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılında yayımladığı Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı ile belirli özellikleri barındırmayan doğal sit alanlarında HES kurulmasına izin verilmişti. Mimarlar Odası ve Çevre Mühendisleri Odası, buna karşı iptal davası açtı.

Danıştay 6. Daire, İlke Kararı’nın 3. maddesinin, 1. derece doğal sit alanlarıyla ilgili bölümü dışındaki kısmı ile 1., 2., 4., 5. ve 6. maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verdi.

Kararın gerekçesinde, şu tespitler yapıldı:

“İlke Kararı incelendiğinde; doğal sitlerde sit derecelerine/kategorilerine göre belirli şartlara bağlanmak suretiyle HES projelerine izin verilebileceğine ilişkin soyut belirlemeler içeren genel bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Ancak; doğal sit alanlarında hidroelektrik santral yapımı gibi, korunması gerekli doğal alana etki olasılığı yüksek olan bir tesise izin verilebilmesi için; her iznin; izin verilecek olan doğal sit özelinde ve kurulacak tesisin niteliği, büyüklüğü, kapasitesi, çevresel etkileri gibi kendine özgü özellikleri dikkate alınarak karara bağlanması, uluslararası yükümlülükler ile doğal sitlerin korunması amacı çerçevesinde zorunluluk arz etmektedir.

Bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla çıkarıldığı belirtilen dava konusu İlke Kararının, doğal sitleri düzenleyen ve dava konusu İlke Kararına göre üst norm olan Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik gibi doğal sitler ve doğal sitlerle kesişen alanların korunması yönünde düzenlemeler içeren mevzuat hükümlerinin ihmal edilmesi sonucunu doğuracağı ve bu durumun uygulamada önüne geçilemez sonuçların oluşmasına sebebiyet vereceği açıktır.

Bu itibarla; doğal sit alanlarında HES projelerine izin verilebileceğine ilişkin soyut belirlemeler içeren genel bir düzenleme niteliğindeki dava konusu İlke Kararında konu ve maksat yönlerinden hukuka uyarlık görülmemiştir.”

‘Dereler artık özgür akacak’

 Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ruhsat alanlar ve inşaatı devam edenleri saymazsak bugün Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca 673 HES projesi bulunuyor. Yargı bu kararla birçok doğal SİT alanında ekolojik katliama açan HES  yapımına dur demiştir.  Doğal sit alanlarında dereler artık özgür akacak’’ dedi.

Gündem