TBMM Genel Kurul tutanaklarında HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğü anlar

TBMM Genel Kurul tutanaklarında HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğü anlar
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin hakkında kesinleşen yargı kararının okunduğu ve milletvekilliğinin düştüğü TBMM Genel Kurul toplantısındaki tartışma ve gerginlikler tutanaklara yansıdı.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin hakkında kesinleşen yargı kararının okunduğu ve milletvekilliğinin düştüğü TBMM Genel Kurul toplantısındaki tartışma ve gerginlikler tutanaklara yansıdı. Kararın okunmasından sonra HDP'lilerin "Hak, hukuk, adalet!" ve "Darbeci AKP!" sloganları ile  AKP'lilerin "Teröristler dışarı!" diye bağırması tutanaklarda yer aldı. 

HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu ve Meral Danış Beştaş’ın Gergerlioğlu hakkındaki kararın okunması için Anayasa Mahkemesi kararını bekleme talebinin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Bu sırada Basın locasında bulunan eski AKP Bitlis Milletvekili Abdürrahim Aksoy, "Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye,  kahrolsun otokrasi" diye bağırdı. Bu eylem tutanaklara “(Basın locasından bir kişinin ayağa kalkarak slogan atması)” diye geçti. Ardından birleşime ara verildi.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü anlar tutanaklara şöyle yansıdı:

Başkan Celal Adan- Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Başkan - Cumhurbaşkanlığının Anayasa'nın 84'üncü maddesine göre Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesim hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

(Kâtip Üye Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel tarafından Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasına başlandı)

"11 Mart 2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 8/3/2021 tarihli ve E-35601974-103-0008-2019-191/19264 sayılı yazı."

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

(Kâtip Üye Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel tarafından Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasına devam edildi)

"Terör örgütü propagandası yapma suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 7/12/2018 tarihli ve 2018/770 esas, 2018/1362 karar sayılı ilamı ile istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28/1/2021 tarihli ve 2020/835 esas, 2021/398 karar sayılı ilamı ile temyiz dosyasının esastan reddi ile onanması suretiyle kesinleşen…"

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

(Kâtip Üye Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel tarafından Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasına devam edildi)

"…Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/2/2018 tarihli ve 2017/490 esas, 2018/80 sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığından alınan ilgi yazı sureti ve eki dosya ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı"

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Başkan - Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 76'ncı maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suç teşkil eden…

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Başkan - …Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştür.

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Başkan - Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.19

Üçüncü Oturum

Açılma Saati: 15.30

Başkan - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60'ıncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Başkan - Sayın Gergerlioğlu, dışarı çıkmanızı rica ediyorum.

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Başkan - Grup başkan vekillerimizi arkaya davet ediyorum.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.31

Dördüncü Oturum

Açılma Saati: 16.01

Başkan - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60'ıncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

(HDP sıralarından "Darbeci AKP!" şeklinde slogan atılması, gürültüler)

Başkan - Sayın Gergerlioğlu'nun dışarı çıkmasını rica ediyorum.

(HDP sıralarından "Darbeci AKP!" şeklinde slogan atılması, gürültüler)

Başkan - Sayın İdare Amirlerini görevi davet ediyorum.

(İdare Amirleri İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan (AKP), Gaziantep Milletvekili Ali Şahin(AKP), Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın (MHP) HDP sıralarına yürümesi)

Bülent Turan (AKP Çanakkale) - Sayın Başkan, bu usulde çalışma hakkımız yok bizim.

(HDP sıralarından "Darbeci AKP!" şeklinde slogan atılması, gürültüler)

Başkan - Buyurun söz vereyim size.

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atılması, gürültüler)

Başkan - Sayın Turan, buyurun.

Turan - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

(HDP sıralarından "Hak, hukuk, adalet!" şeklinde slogan atmalar, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Zülfü Demirbağ (AKP Elâzığ) - Teröristler dışarı!

(AK PARTİ sıralarından "Teröristler dışarı!" sesleri, gürültüler)

Turan (Devamla) - Sayın Başkan, HDP Grubunu demokrasiye saygıya davet ediyorum.

(HDP sıralarından gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Turan (Devamla) - Konuşmak üzere kürsüye çıktım, bu sözüme engel olunuyor.

Türkiye'de her türlü farklı fikrin, farklı kanaatin konuşulmasını tabii ki isteriz. Bugün Sayın Başkanlığın yapmış olduğu işlem Anayasa'ya uygun olarak yapılan usuli bir işlemdir. (HDP sıralarından gürültüler) Burada Meclisin bir takdiri yok, Başkanlığınızın bir kanaati yok. (HDP sıralarından gürültüler)

Muhammet Levent Bülbül (AKP Sakarya) - Sayın Başkanım…

Başkan - Gürültü ve kavga devam ederse…

Bülent Turan (Devamla) - Mahkemenin vermiş olduğu kararın okunması var, bu usuli işlem Anayasa'ya uygundur. (HDP sıralarından gürültüler)

Başkan - …çalışmalara devam edemeyeceğiz.

Birleşime iki dakika ara veriyorum.

(HDP sıralarından gürültüler, sürekli sıra kapaklarına vurmalar)

Beşinci Oturum

İç Tüzük'ün 68'inci maddesine göre çalışmalara devam etmiyoruz.

Alınan karar gereğince kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.05


Gündem