‘İşverenin, çalışanın iş telefonundaki WhatsApp mesajlarını okuması hak ihlali’

‘İşverenin, çalışanın iş telefonundaki WhatsApp mesajlarını okuması hak ihlali’
Anayasa Mahkemesi, bir kez daha işverenin çalışanına verdiği telefondaki mesajları okumasını hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM, yazdığı WhatsApp mesajları nedeniyle kovulan çalışanın işe iade davasını reddeden iş mahkemesi kararını da bozdu.

Özel bir şirkette çalışan Fırat Gerçek 31 Ekim 2017 günü işten atıldı. Kovulmasının nedeni olarak, aynı iş yerinde birlikte çalıştığı ancak bir süre önce işten ayrılan arkadaşı Ö.Ç.’ye işveren tarafından verilen telefondaki mesaj içerikleri gösterildi.

Fırat Gerçek, işe iade davası açtı. Kovulmasına neden olarak gösterilen mesajlaşma içeriğinin fesih bildirimine eklenmediğini, yazışmaların hayal mahsulü olduğunu , telefonların çalışanların özel hayatlarında da kullanıldığını ifade etti.

Şirket ise savunmasında, Ö.Ç.’ye iş amacıyla verilen cep telefonunun müşterilerin iletişim bilgilerine ulaşmak için incelendiğini, bu sırada Fırat Gerçek’le yapılan mesajlara ulaşıldığını ileri sürdü.

MAHKEME: TELEFONU İŞVEREN VERDİ, FESİH HAKLI

Mahkeme Fırat Gerçek’in davasını reddetti, işveren lehine karar verdi. Kararda, cep telefonunun işveren tarafından verilmesi nedeniyle anılan yazışmaların hukuka uygun olarak elde edildiğinin kabulünün gerekeceği kaydedildi.

İSTİNAF: SADECE İŞ İÇİN KULLANILMASI GEREKİR

Temyiz aşamasında İstinaf mahkemesi de Fırat Gerçek’in alehine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Başvurucunun mesajlaştığı Ö.Ç.’nin kullandığı cep telefonunun işverene ait olduğu, işverence düzenlenen ”İletişim Araçları Politikası” başlıklı belgenin 5.2.4.1 maddesinde ”şirkete ait iletişim araçları (bilgisayar, telefon, GSM hat ve diğer) sadece görev nedeniyle ve iş amaçlı olarak kullanılması gerektiği, özel amaçlı haberleşme ve işler için kullanılmaması gerektiği” hususlarının belirtildiği vurgulanmıştır.”

AYM: HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNE AÇIK AYKIRILIK

Dünya gazetesinin haberine göre Fırat Gerçek’in son aşamada bireysel başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğu açıktır.

Mahkemece de bir başkasına ait cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, mesaj içeriklerinin feshe dayanak alınmasının gerekli olup olmadığına ve başvurucunun özel hayatı ile haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi başvuruya benzer olayları incelediği E.Ü. ve Samet Ayyıldız kararlarında, başvurucuların kurumsal e-posta ve kişisel Whatsapp hesabı içeriklerinin işveren tarafından denetlenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi şeklindeki müdahalelerde ihlal kararları vermiştir.

Açıklanan gerekçelerle özel hukuk iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından yukarıda belirtilen anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa'nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

HÜKÜM: HAK İHLALİ

Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda şu hükmü kurdu:

Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 7. İş Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 21/9/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem